Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystania danych osobowych. Wykorzystujemy pozyskane dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub w innych celach każdorazowo wskazanych w momencie pozyskiwania.

Podstawowe informacje

Witryna internetowa kocieranczo.pl jest własnością Stowarzyszenia Kocie Ranczo z siedzibą w Czarnej Białostockiej, 16-020, przy ulicy Parkowej 7/11, zwanego dalej Stowarzyszeniem, oraz na podstronach Kocim Ranczem, Domem Tymczasowym lub Schroniskiem.

Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych

Stowarzyszenie informuje, że gromadzi jedynie dane osobowe niezbędne do skorzystania przez użytkownika z konkretnych funkcji witryny lub w celach służbowych (np. prowadzenia korespondencji z użytkownikiem). Przetwarzamy również dane osobowe w celach statystycznych i analitycznych - jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Za zgodą udzieloną w tzw. Banerze Cookies, dostępnym na każdej stronie witryny, gromadzimy również dane osobowe w celu bardziej szczegółowej analityki ruchu na Stronie.

Na podstawie stosownych umów, dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi w zakresie gromadzenia, przechowywania danych, poczty elektronicznej, hostingu, firmom serwisowym z branży IT oraz usług prawnych.

Użytkownik ma pełne prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia / sprostowania swoich danych osobowych oraz prawo do ich ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

Polityka cookies

Pliki "cookie" to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne połączone z Internetem urządzenie użytkownika, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika lub zachowanie informacji o jej ustawieniach.

Za pomocą plików cookies gromadzimy informacje, które wykorzystujemy w następujących celach:

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie jest Stowarzyszenie Kocie Ranczo z siedzibą w Czarnej Białostockiej, 16-020, przy ulicy Parkowej 7/11
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Stowarzyszenia
  • na podstawie wyrażonej zgody w celu określonym w treści zgody
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  • inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych ze Stowarzyszeniem przetwarzają dane osobowe
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do żądania poprawienia / sprostowania danych osobowych
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie są profilowane.